Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Kerk zijn in H. Antonius abt van morgen


Waarom dit beleidsplan?
De wereld om ons heen verandert snel. Om ook in 2025 bestaansrecht te hebben als parochie, H. Antonius abt in Bokhoven,  is het van belang om tijdig te anticiperen op  toekomstige ontwikkelingen.

 

Wat is de essentie, van Kerk zijn?
De kern is de geloofsgemeenschap, waar een samenspel bestaat tussen gelovigen en pastor(es) met God.  De relatie met God is die van ontmoeting van mens tot God (gebed tot God) en van God tot de mens. God spreekt tot de mensen. Dit is de basis van de geloofsgemeenschap; kerk is geen instituut, maar een gebeuren (Augustinus).

 

Wat is de essentie van een (Norbertijner) parochie zijn?
Als model hebben de eerste geloofsgemeenschappen  van Jeruzalem gestaan, zoals die van Korinthe en Efeze. Toen in de vierde eeuw het Christendom staatgodsdienst werd, kwam er een structuur van kerkprovincies, bisdommen en parochies. Parochies hebben deze territoriale structuur behouden. Bij verhuizing kom je in ander territorium en val je onder een ander jurisdictie. De situatie is: een territorium, een gebouw, een pastoor (herder) met een kudde.
Maar de parochiestructuur kan ook gebaseerd worden op keuze:  ‘Keuzegemeenschap’ of  categorale kerk. Gelovigen kiezen bewust voor een bepaald type van geloofsgemeenschap en niet vanuit territoriumbeleving. De Norbertijner abdijkerk van Berne is hier een voorbeeld van.
Bokhoven als Norbertijner parochie heeft ook het kenmerk van een open territoriale structuur: parochianen zijn gelovigen die in het territorium (de Heerlijkheid Bokhoven) wonen en daarnaast zijn er externe parochianen die bewust gekozen hebben voor deze parochie als eerste dan wel als tweede parochie (een dubbel lid maatschap). Bovendien zijn er vele ‘gasten’, die niet zijn ingeschreven, maar zich wel thuis voelen en ons regelmatig bezoeken.

Parochie H. Antonius abt anno 2018
De parochie kent een rijk verleden en er zijn weinig kleine parochies met zo’n rijk kerkinterieur en kunstbezit.  De parochie is financieel gezond en het  (monumentale) kerkgebouw is in goede staat van onderhoud. De parochie heeft een duidelijke streekfunctie, een grote naamsbekendheid o.a. door de pittoreske ligging, de Corneliusbedevaart in de septembermaand en de vele huwelijken, in het verleden gesloten.


In Bokhoven gebeurt in het klein wat ook in grote parochies gebeurt: zondagse vieringen, viering van het kerkelijk liturgisch jaar, vieringen van doop, huwelijk en rouw. Er is een kerkbestuur, dameskoor, kerkhof, verpachtingen, etc. etc.
Bokhoven is een Norbertijner parochie (de abdij heeft patronaatsrecht) maar functioneert de laatste 15 jaar vrijwel zelfstandig o.l.v. het kerkbestuur die 6 actieve commissies telt.

De abdij ondersteunt op het gebied van pastorale zorg (maar kan dat in de nabije toekomst niet blijven garanderen) en daarnaast is er liturgische assistentie van ‘buiten’.   
Er is een grote groep zeer actieve vrijwilligers die zorgt dat Bokhoven als parochie kan blijven functioneren.
De geloofsgemeenschap bestaat uit circa 220 parochianen waarvan er een aantal binnen het territorium woont, maar ook een aantal extern is en als parochiaan staat ingeschreven.
Van de functies van parochie, “Kerk zijn” (liturgie, geloofsverdieping en diaconie) staat met name de liturgie het meest voorop en is zij in dit onderdeel gemeenschapsvormend.
Daarnaast worden sinds 2012 in de kerk bijeenkomsten rond maatschappelijke thema’s georganiseerd door de Stichting Semper Vigilans. De bijeenkomsten, ‘Anders in de Kerk’ genaamd, kennen inmiddels een vaste kern van deelnemers.   


  1. H. Antonius abt op weg naar de toekomst

 

Missie: waar staan we voor?
Kerk zijn in de volle breedte en diepte waarmaken, in het vieren (liturgie), leren (geloofsverdieping), dienen (diaconie) en gemeenschapsopbouw.

Visie: waar gaan we voor?
Een parochie vormen voor trouwe kerkgaande gelovigen, maar ook voor mensen die uit beeld zijn geraakt, de zoekenden en soms ook de sociale uitvallers.

Hoe gaan we dit realiseren?
Bokhoven heeft een eigen aantrekkingskracht. Deze kan versterkt worden door profilering van de parochie met name op het gebied van geloofsverdieping/bezinning en diaconie.

1. Liturgie
Door samen te komen als gemeenschap en liturgie te vieren wordt voor ons waarneembaar wat een gemeenschap is. Door het ontvangen van het Woord en door de verbinding met Christus worden wij een gemeenschap die haar zending in de wereld verstaat/leert te verstaan. Het gezamenlijk vieren als parochie geeft een impuls aan eenheid.
Een kritisch punt is de continuïteit van de pastorale zorg vanuit de abdij van Berne. Daarom is een sterke pastorale liturgische werkgroep een belangrijke voorwaarde om de liturgie te kunnen blijven garanderen in Bokhoven.

2. Geloofsverdieping en bezinning
De Stichting Semper Vigilans organiseert jaarlijks 4 lezingen in de kerk van Bokhoven rond thema’s die op het snijvlak liggen van maatschappij en spiritualiteit. Het “lerend” element als aanbod in de kerk vergroten biedt kansen voor gemeenschapsopbouw. Anders in de Kerk nog een beetje anders.

3. Diaconie
Hulpverlening, dienstbaarheid, steun aan mensen in nood is een wezenlijk deel van de kerkgemeenschap. Het uitbreiden van de diaconie is een belangrijke hefboom voor de gemeenschapsopbouw van de parochie Bokhoven.

4. Kerkgebouw
De kerk van Bokhoven is een rijksmonument. Er is een meer jaren onderhoudsplan gemaakt. Er is een Sim subsidie toegekend gedurende de periode 2018-2021.

5. Financieel
Ons bestuur beheert een kerk die als Rijksmonument is aangemerkt. Dit betekent een extra verantwoordelijkheid naar ons nageslacht. Het financiële beleid van de parochie is er daarom opgericht het vermogen minimaal in stand te houden. Inkomsten uit beleggingen en verhuur van onroerende zaken zijn essentieel voor de continuïteit van de financiële positie.

6. Informatie en Communicatie
In 2019 bestaat de Parochie 650 jaar. Dit is een goed moment voor publiciteit. Een jubileumboek en lezingen via ‘Anders in de Kerk’ worden voorbereid.

Actieplan 2018

1. Liturgie
Aandachtspunt: zorgen dat er priesters of diakens zijn voor de zondagsdienst. Afgesproken is dat er elke zondag een organist is die de viering ondersteunt. De parochianen die in aanmerking komen voor het ontvangen van het H Doopsel, De Eerste H Communie en het H Vormsel zullen actief benaderd worden deel te nemen.

2. Geloofsverdieping en bezinning
Samen met de Stichting Semper Vigilans komen tot verbreding of uitbreiding van ‘Anders in de Kerk’. Organiseren verdere activiteiten om te komen tot verdieping en bezinning, te denken valt aan anders soortige lezingen of muziekvoorstellingen.

3. Diaconie
Bezoeken van parochianen en opzetten van een vrijwilligerspool die parochianen die niet meer mobiel zijn naar de kerk vervoert.
Aandacht voor zieken en gebrekkige door het bloemetje van de maand te bezorgen.
Aanbieden van zes misintenties voor overledenen.

4.Beheer kerkpatrimonium, kerk en pastorie
De technische commissie bewaakt de technische staat van de kerk en pastorie.
Voert het gepland onderhoud 2018 uit en activeert de meer jaren onderhoudsbegroting.

5. Financieel
Er worden specifieke acties voor bereid om het 650 jarig bestaan te vieren.
De inkomsten uit kerkbijdragen en collecten moeten minimaal op peil blijven. 
Het reglement voor de begraafplaats zal worden geactualiseerd.

6 Informatie en Communicatie
Realisatie nieuwe website
Realisatie Jubileumboek en organisatie festiviteiten rond jubileumjaar 2019
Voorbereiden PR rond jubileumjaar door de ingestelde werkgroep.
Voorbereiden lezingen

  1. H. ANTONIUS ABT

Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Mededeling

Op dit moment zijn er geen mededelingen.

Laatste nieuws

CORONA- update

ZONDAG 5 april vanaf 10.00 uur kunt u een Palmpaastakje afhalen bij onze Maria kapel. 

De andere zondagen is onze MARIA kapel open vanaf 12.00 uur tot en met 16.00 uur open voor een gebedje en een kaarsje, niet in groepen samenkomen en figuurlijk afstand houden van elkaar..

Wees welkom!

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Bemoedigend woord bisschop en gebed

In verband met de gevolgen de maatregelen inzake het coronavirus, heeft mgr. De Korte een bemoedigende boodschap geschreven. Ook is er een speciaal gebed voor deze tijd.

“Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. (…)

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. (…)

Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen.”


De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria op weekdagen iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur, op zaterdag om 09.30 uur en op zondag om 10.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

ZONDAG-vieringen GAAN NIET DOOR tm eind maart!

LAATSTE NIEUWS IVM CORONA VIRUS 

 Aan alle parochianen van H. Antonius Abt kerk in Bokhoven,

In overleg met de Abt van de Abdij van Berne en het landelijk Bisdom is besloten dat de zondag-vieringen tot en met eind maart niet doorgaan. 

Tot nader bericht blijft bovenstaande gelden.

Met groet,

namens het kerkbestuur,

Henriëtte van Aart

vice-voorzitter

 

Aanstaande activiteiten

VIERINGEN:

01 mrt Viering met orgelbegeleiding
08 mrt Viering met orgelbegeleiding
15 mrt Viering met orgelbegeleiding
22 mrt Viering met orgelbegeleiding
29 mrt Viering met dameskoor en orgelbegeleiding (begin zomertijd)

05 april PALMZONDAG
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
09 april WITTE DONDERDAG
Viering om 19.00 uur in Bokhoven
10 april GOEDE VRIJDAG
Gebedsviering om 19.00 uur in Engelen
11 april PAASWAKE om 21.30 uur
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
12 april EERSTE PAASDAG
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
13 april TWEEDE PAASDAG geen viering
19 april Viering met orgelbegeleiding
26 april Viering met Gastkoor uit Kaatsheuvel


03 mei Viering zonder orgelbegeleiding
Dameskoor zingt in Mariaoord

10 mei Viering met orgelbegeleiding
17 mei Viering met orgelbegeleiding
24 mei Viering met orgelbegeleiding
31 mei EERSTE PINKSTERDAG
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

01 juni TWEEDE PINKSTERDAG geen viering
07 juni Viering met orgelbegeleiding
14 juni Viering met orgelbegeleiding
21 juni Viering met orgelbegeleiding
28 juni Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

 
 

kroniek over 650 jaar Parochie Bokhoven

Op 23 maart 2019 bestond de Parochie Heilige Antonius Abt maar liefst 650 jaar. Bij die gelegenheid werd een jubileumboek uitgebracht dat een beschrijving geeft over de ontwikkeling van de parochie vanaf het stichten daarvan in 1369, door de eeuwen heen tot heden. Deze kroniek beschrijft het leven van parochianen en de inwoners van Bokhoven. De spectaculaire reis van de parochie begint in de middeleeuwen en eindigt in onze tijd. In Bokhoven is de geschiedenis van parochie en kerk nauw verweven met die van het dorp. Die geschiedenis heeft Brabantse, Hollandse en Gelderse trekken. Ook het bisdom Luik liet sporen na. Vanaf 1648 heeft Bokhoven geprofiteerd van de Luikse status als “vrijplaats”. De gehele vaderlandse geschiedenis tot heden komt voorbij, wordt met een vlotte pen beschreven en onthult nieuwe geheimen over de grote betekenis van de parochie Bokhoven.

Lees meer...

Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Parochie Bokhoven
Parochie Bokhoven